مقام انسان

مقام انسان انسانیت در چه مقامی تعریف میشود؟ انسان شناسی توحیدی تعریف میکند که انسانها بالقوه انسان هستند یعنی از بدو تولد تا بزرگ سالی شبیه انسان هستیم و تنها جسم و فیزیولوژیمان گواه میدهد که شمایل انسان داریم. برای اینکه به مقام انسانیت برسیم باید چند شاخصه را مورد استفاده قرار دهیم… مهم ترین … ادامه مطلب مقام ...