تهران- ایرنا- کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آراء جدید خود را صادر کرد و در یکی از این احکام، باشگاه نفت مسجد سلیمان محکوم شده است.


به گزارش ایرنا، پیرو شکایت مجید کرمانشاهی از باشگاه نفت مسجد سلیمان بابت مطالبه دو میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریالی، پس از بررسی پرونده این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال و هزینه دادرسی محکوم شد.


همچنین باشگاه نفت مسجد سلیمان بابت مطالبه وجه دویست و پنجاه میلیون ریالی سعید رضایی، محکوم به پرداخت کل این مبلغ و هزینه دادرسی در حق رضایی شد. باتوجه به شکایت آرین سهرابی از باشگاه سپیدرود رشت بابت مطالبه مالی، این باشگاه در مجموع به پرداخت دویست و هفتاد میلیون ریال طلب پرداخت نشده به انضمام هزنه دادرسی محکوم شد.


با شکایت اکبر آفاقی از باشگاه گل ریحان البرز بابت مطالبه یک میلیارد و هشتاد میلیون ریالی، باشگاه به پرداخت هفتصد و هشتاد میلیون ریال و هزینه دادرسی محکوم شد.


باشگاه ملی حفاری ایران نیز به دلیل شکایت بهنام بنیادزاده محکوم به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون و پانصد هزار ریال در حق این بازیکن شد. ضمن اینکه هزینه دادرسی باید توسط باشگاه پرداخت شود.