تهران – ایرنا – معاون‌ اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی را برای اجرا ابلاغ کرد.


به گزارش خبرنگاران حوزه دولت ایرنا، هیات وزیران در جلسه ۲۲ تیر  امسال و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه امسال کل کشور، آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی موضوع بند مذکور را به تصویب رساند.


آیین‌نامه مذکور مشتمل بر نحوه تشکیل مجامع عمومی و شورای‌عالی و بررسی صورت‌های مالی است و در آن تلاش شده تا احکام پراکنده درخصوص انتظام بخشی شرکت‌های دولتی در یکجا گردآوری شود.


بازنگری در روند برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های دولتی اعم از صورت‌های مالی و بودجه، چگونگی ثبت اطلاعات در اداره ثبت شرکت‌ها، انتظام بخشی به فرآیند تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی و فراهم کردن زمینه لازم برای استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی، از مهم‌ترین اهداف آیین‌نامه یاد شده هستند.


همچنین تمـامی ‌شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، موضـوع ماده (۴) قانون مدیریـت خدمـات کشوری و تبصره‌های آن و سایر شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آنها به صورت انفرادی یا مشترک به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشند، شامل ‌شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه و اصلی وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه، مشمول آیین نامه یاد شده و تابع مقررات آن هستند.