تهران-ایرنا-مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به افکارسنجی پیرامون مهریه و نظر مردم درباره مداخله قانون در آن پرداخت.


به گزارش ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، موسسه افکار سنجی ملت این مرکز طی گزارشی به افکارسنجی پیرامون مهریه و نظر مردم درباره مداخله قانون در آن پرداخت.

در این گزارش آمده است:  مؤسسه افکارسنجی ملت، نظرسنجی حاضر را در بازه زمانی ۳۱ اردیبهشت ماه تا ۴ خردادماه سال ۱۴۰۱ انجام داده است. جامعه آماری پیمایش، همه افراد ۱۸ سال و بالاتر در کل کشور بوده اند. در این پیمایش تعداد ۱۰۲۰ پرسشنامه به روش تلفنی از این جامعه آماری گردآوری شده است.


مهم ترین یافته های نظرسنجی


در ادامه این گزارش به مهم ترین یافته های این نظرسنجی اشاره شده و آمده: ۵۷/۹ درصد مهریه را در زندگی زناشویی مهم نمی دانند. همچنین ۶۳/۴ درصد معتقدند مردان در زمان تعیین مهریه، مقدار آن را چندان جدی نمی گیرند. بر اساس این نظرسنجی تعداد مناسبِ سکه برای مهریه از دیدگاه مردم به طور میانگین ۹۴ سکه است.


در ادامه این گزارش آمده است: ۵۶/۲ درصد گفته اند مهریه سنگین هیچ تأثیری در استحکام زندگی زناشویی ندارد. از نظر ۶۵/۸ درصد، خانواده ها در تعیین مقدار مهریه، چندان با مشکل مواجه نیستند. از نظر ۵۰/۳ درصد از مردم، تقسیم دارایی و ثروت در آغاز زندگی زناشویی بیشتر به نفع زنان است. همچنین ۲۳/۹ درصد شروط ضمن عقد و ۱۲ درصد مهریه سنگین را بیشتر به نفع زنان می دانند. از نظر ۶۱ درصد از مردم، مهریه برای زنان به عنوان پشتوانه مالی محسوب می شود.


در این گزارش بیان شده است: از نظر ۶۷/۹ درصد از مردم، بخشیدن مهریه در زمان طلاق می تواند به زنان در گرفتن حق نگهداری از فرزندان کمک کند. همچنین ۷۵/۸ درصد از مردم معتقدند بخشیدن مهریه می تواند به زنان کمک کند تا راحت تر طلاق بگیرند. ۴۸/۲ درصد معتقدند مردان به خاطر مهریه، تحت فشار خواسته های همسران خود قرار دارند. ۷۱/۹ درصد پاسخگویان معتقدند زنان در طول زندگی یا در زمان طلاق برای گرفتن مهریه خود با مشکل مواجه هستند. همچنین  ۸۳/۷ درصد از مردم به نحوی با زندانی شدن مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، مخالف هستند.


در این گزارش ذکر شده است: ۸۱/۹ درصد معتقدند برای گرفتن مهریه، قانون باید به زنان کمک کند.  ۳۹/۸ درصد از مردم، مؤثرترین اقدام دولت برای کاهش میزان مهریه را تعیین سقف قانونی برای آن می دانند. ۲۶/۲ درصد گفته اند دولت هیچ اقدامی نکند، ۱۶/۸ درصد نیز دریافت مالیات پلکانی و ۵/۵ درصد دریافت مالیات با نرخ ثابت را برای کاهش میزان مهریه مؤثر می دانند.